Åbent brev Klima-aktion mandag morgen i Luxembourg - EU-miljøministerrådsmødet

14. oktober 2005 · Kl. 13:12 Nyhed

Til Miljøminister Connie Hedegaard 
Miljøministeriet
Højbro Plads 4 
1200 København K


Kære Connie Hedegaard

Med dette brev vil vi gøre dig opmærksom på den klima-aktion, som vil blive gennemført mandag morgen 8.30-12.00 i Luxembourg, af Friends of the Earth grupper fra hele Europa.

Den britiske miljøminister Elliot Morley vil mødes med Friends of the Earth klimakampagnere uden for konferencebygningen i tidsrummet 8.50-9.10 og her symbolsk få overrakt 27 malede klimabudskaber, et for hvert land (EU-25+2), som I vil få under mødet.

I en kæmpe installation udenfor centeret viser vi blot 1500 af de tusindvis af malede klimabudskaber som vi har indsamlet fra borgere fra hele EU inden for de seneste par måneder. Mennesker der på den ene eller anden måde, via deres maleri eller budskab, opfordrer Jer miljøministre til at tage beslutninger, der vil sikre denne planet en sikker klimafremtid.

Vi opfordrer dig med dette brev, til at besøge aktionen, der forventes at få stor medieopmærksomhed. Fra dansk side har vi sendt ca. 300 malerier/budskaber indsamlet ved aktioner i Aalborg, Århus, Fredericia, Svendborg, Glostrup og Gl. Torv i København. Desuden har elever fra diverse skoler og grafiske værksteder bidraget.

Såfremt du beslutter dig til at besøge aktionen kan de tilstedeværende FoE-klimakampagnere orienteres herom via de nedenstående numre .

Vi har bilagt/vedhæftet Friends of the Earth Europes pressemeddelelse om aktionen til orientering. Hvad angår din stillingtagen i forhandlingerne mandag, vil vi opfordre dig til:

Målsætninger
Det er vores opfattelse, at det fremtidige system skal baseres på absolutte og bindende mål for de industrialiserede landes reduktion af drivhusgasser. Målene skal være baseret på videnskabelige fakta under hensyntagen til forsigtighedsprincippet og ikke svækkes af rent politiske hensyn.

Danmark skal arbejde for forpligtende reduktionsmål for perioden efter 2012 og sikre, at EU-25 som minimum påtager sig en 30 pct. reduktion i år 2020 og en 80 pct. reduktion i år 2050 regnet i forhold til udledningerne i 1990. Kun egentlige besparelser kombineret med massiv og hurtig indfø-relse af renere teknologier, kan bremse klimaændringerne.

En fastholdelse af de meget brede intervaller for reduktionsmålene på hhv. 15-30% til 2020 og 60-80% til 2050, som der lægges op til i forslaget til Rådets konklusioner, vil være helt uansvarligt. De seneste forskningsresultater peger klart på, at målet om begrænsning af temperaturstigningen til 2 grader Celcius ikke kan nås med mindre reduktioner end 30 pct. hhv. 80 pct. nævnt ovenfor.

Opstilling af sådanne mål vil skabe den langsigtede stabilitet, som erhvervsliv såvel som det offent-lige har brug for i planlægningen af investeringer i energibesparelser, energieffektivt udstyr, vedva-rende energianlæg og indpasning af forskellige vedvarende energiteknologier i et samlet energifor-syningssystem.

De industrialiserede lande har det historiske ansvar for klimaændringerne, og skal stille økonomisk støtte og renere teknologier til rådighed for U-landene. Støtten skal samtidig sikre en bæredygtig udvikling som afbøder de humanitære, sociale og økonomiske følger af klimakatastrofer.

EU og Danmark må arbejde aktivt for at der skabes forudsætninger for, at også store lande som Ki-na og Indien snarest påtager sig bindende målsætninger.

Protokollen eller Konventionen
Det er stadig uafklaret, om forhandlingerne om kommende reduktionsforpligtelser for perioden efter 2012 skal ske under Kyotoprotokollen eller Klimakonventionen. Der er ingen tvivl om at Kyotopro-tokollen kan trænge til forbedringer og tilføjelser og at langt flere end de nuværende 36 lande skal påtage sig bindende reduktionsforpligtelser. Men dette berettiger, efter vores mening, på ingen må-de, at post 2012-forhandlingerne skal ske under Klimakonventionen. Dette er netop hvad lande som modarbejder Kyotoprotokollen og som ikke selv har villet skrive under (USA og Australien som skammeligste eksempler), forsøger at få igennem. Det vil give dem mulighed for at bringe forhand-lingerne tilbage hvor de startede i 1992, og hvor det tog 5 år blot at blive enige om teksten til Kyoto Protokollen.

Drop Bush - svigt ikke EU´s alliancepartnere i USA 
Frem for at føje Bush ved at fjerne konkrete reduktionskrav og udelukkende tale om miljøteknologi, er det vigtigt nu at stå fast og forsvare de resultater der er opnået med Kyoto Protokollen og at sikre, at en fremtidig aftale bygger på bindende reduktionsmålsætninger og tidsrammer, som vi kender dem fra Protokollen. I USA har der i de seneste år været voksende forståelse for, at der må gøres noget for at imødegå klimaforandringerne. 150 borgmestre for mere end 32 millioner amerikanere fra hele USA, vil ikke være med til at USA lukker øjnene for sit globale klima-ansvar, og de har vedtaget Kyoto-lignende CO2-reduktionsmålsætninger. Og senest er der indikationer på, at de ulykkelige følger i New Orleans, Louisiana og Missisippi af orkanerne Katrina og Rita, har ført til, at et flertal i den amerikanske offentlighed nu er imod Bush´s klimapolitik.

Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi fra dansk side selvstændigt og i EU, støtter de kræfter i USA, der arbejder i samme retning som Europa, frem for at søge at tækkes Bush og hans admini-stration ved at tillade at post 2012 forhandlingerne sker under Klimakonventionen uden faste mål-sætninger og tidsrammer. Det må og skal være Kyoto-parterne der skal forhandle de kommende målsætninger og tidsrammer frem for de lande der har sat sig selv udenfor. Kyoto Protokollen er åben for alle der vil påtage sig forpligtelser, og vil til enhver tid kunne optage nye lande.

Danske politikere bør benytte enhver lejlighed til, overfor USA´s befolkning, at gøre opmærksom på, at Bush-regeringen og flertallet i Senatet og Kongressen fører en uansvarlig klimapolitik, som kun kan skade USA´s omdømme og interesser over for den øvrige verden.

Tidsrammen
Med hensyn til tidsrammen for post 2012 forhandlingerne skal vi gøre opmærksom på vigtigheden af, at der forligger et resultat i løbet af 2007 inden Kyoto Protokollens første forpligtelsesperiode starter i 2008. Grunden er naturligvis, at post 2012 forpligtelserne og tidsrammen ikke skal blive et produkt af, hvad det var praktisk og politisk muligt at opnå i første forpligtelsesperiode, men der-imod hvad der er videnskabeligt nødvendigt for at sikre 2 graders målsætningen. Ellers vil det være det samme som på forhånd at droppe 2 graders målsætningen og derved svigte Klimakonventionens målsætning.

På vegne af NOAH´s Energigruppe

Kim Ejlertsen, Palle Bendsen og Henning Bo Madsen

Photo opportunity/press invitation
Friends of the Earth Europe
EU Environment Council, Luxembourg
Monday, 17 October 2005; 08:30-12:00

EU ENVIRONMENT MINISTERS MEET 
EUROPEAN DEMANDS: FIGHT CLIMATE CHANGE!

WHAT: Colourful 100m long installation of 1500 climate messages painted on wooden tiles by citizens across Europe, demanding real action on climate change; UK Environment Minister Elliot Morley to receive symbolic messages for EU-25 Environment Ministers, ahead of EU Environment Council. Friends of the Earth Europe's climate campaigners will be present for further information and interviews (in English, French, German and Luxembourgish).

WHERE: Outside EU Council building, Centre de Conférence, Foire Internationale Luxembourg, 5 Rue Carlo Hemmer, Kirchberg, Luxembourg.

WHEN: 17 October 2005; 08:30-12:00. Elliot Morley will be at the installation 8:50am-9:10am. Friends of the Earth Europe's climate campaigners will be present during the whole action.

On 17 October 2005, at the Environment Council meeting, the EU-25 Environment Ministers will, among other agenda items, agree the European Union's strategy for the upcoming UN climate nego-tiations and the EU's position for further action to protect the world's climate after 2012, when cur-rent provisions of the Kyoto Protocol end.

In a pan-European campaign, Friends of the Earth Europe has collected thousands of messages from European citizens, who painted and wrote their messages to politicians on wooden tiles. 1500 of these tiles will be set up in a giant installation just outside the EU Council building.

From 8:50 to 9:15, UK Minister of State for Climate Change and the Environment, Elliot Morley, will join the action, where Friends of the Earth activists will hand over to him a set of 27 tiles, one for each of the EU-25 Environment Ministers plus the ministers of Romania and Bulgaria, bearing the overall message of the campaign: "Europeans demand: Fight climate change!

Friends of the Earth Europe fears the EU will give up its leadership role at the international negotia-tions, despite growing signs that climate change is proceeding apace and people are feeling the im-pacts of more intense extreme weather events such as storms, floods, droughts or heat waves.

PHOTOS of the action will be made available at:
http://www.foeeurope.org/press/2005/JK_17_Oct_Council.htm
This web site now contains photos of some of the street actions that took place across Europe, whe-re thousands of people painted their messages to EU governments.

CONTACT
Jan Kowalzig, Climate campaigner, FoE Europe, Phone: +32-473-510147 (mobile) or +32-2-5426102 (Brussels, until 14 Oct), Esther Bollendorff, campaign assistant, FoE Europe, Phone: +32-021-161088 (mobile) or +32-2-5426101 (Brussels, until 14 Oct), http://www.foeeurope.org/climate

Jan Kowalzig, jan.kowalzig@foeeurope.org, Friends of the Earth Europe
15 rue Blanche, B-1050 Brussels, +32-2-5426102, +32-2-5375596, www.foeeurope.org

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!