Friends of the Earth International
Friends of the Earth International

International solidaritet Erklæring om Gaza og Israel

18. oktober 2023 · Kl. 20:08 Pressemeddelelse

— In English below —

Miljøbevægelsen NOAH står sammen med vores føderation, Friends of the Earth International (FoEI), på fredens side - imod alle voldshandlinger. Vi er forfærdede over de billeder, der kommer fra både Israel og Gaza, og vi er knuste over, at uskyldige mennesker betaler prisen for årtier uden en retfærdig løsning på en fundamentalt uholdbar situation. Vi fordømmer på det kraftigste drabene på uskyldige mennesker og gidseltagningerne.

Vi støtter det palæstinensiske folks selvbestemmelse i de områder, der har været besat af Israel siden krigen i 1967. Vi er stærke modstandere af Israels militære besættelse og fortsatte tyveri af land til bosættelser, sammen med tolerance af bosættervold og terror mod palæstinensere. Vi er helt enige i den vision, der er skitseret i FN's resolution 67/19 (2012): "Opnåelsen af det palæstinensiske folks umistelige rettigheder og opnåelsen af en fredelig løsning i Mellemøsten, der afslutter besættelsen, der begyndte i 1967, og opfylder visionen om to stater: en uafhængig, suveræn, demokratisk, sammenhængende og levedygtig stat Palæstina, der lever side om side i fred og sikkerhed med Israel på grundlag af grænserne fra før 1967."

Friends of the Earth International har gentagne gange udtalt sig om den alvorlige situation i Gazastriben. I 16 år har Israel nægtet fri bevægelighed for mennesker og varer ind og ud af Gaza. Under denne blokade har Israel ustraffet bombet Gaza, ødelagt civil infrastruktur og dræbt uskyldige mennesker. I 2016 kaldte FN's generalsekretær det for "en kollektiv afstraffelse". Det dybe traume, som Gazas befolkning er blevet påført, kan ikke overvurderes.

Under hele blokaden af Gaza har Israel nægtet at indføre en langsigtet løsning, der ville føre til fred og sikkerhed for alle. Og det internationale samfund har set passivt til og ikke brugt deres indflydelse på Israel til at sikre, at Israel overholder FN's Sikkerhedsråds resolutioner, der kræver et permanent stop for besættelsen af palæstinensisk land.

Nu er det værste ved at ske: En brutal asymmetrisk krig er brudt ud mellem Israel og Gaza. Angrebet på civile israelere var forfærdeligt, og Israels svar mod palæstinenserne har været overvældende og ødelæggende. Der vil ikke være nogen vindere i denne konflikt; kun mere død og lidelse.

Mens mange lande har lovet deres støtte og siger, at de står sammen med Israel, angriber Israel Gaza med den fulde styrke af deres militære magt. En massiv og chokerende krise udfolder sig i Gaza, hvor en befolkning (hvoraf næsten halvdelen er under 18 år), der er blevet undertrykt i årevis, nu bliver afskåret fra elektricitet, vand og brændstof. Bomber regner ned over befolkningen og infrastrukturen i Gaza og efterlader tusinder uden hjem eller husly og dræber et utal af mennesker. Dette angreb på Gazas civilbefolkning er en krigsforbrydelse og må stoppe øjeblikkeligt.

I dette kritiske øjeblik opfordrer vi til et stop for volden, til at alle parter respekterer deres forpligtelser i henhold til internationale menneskerettigheder og humanitær ret, og vi kræver, at de grundlæggende årsager til denne konflikt endelig bliver løst. Vi opfordrer Israel til at acceptere FN's resolutioner, der kræver, at de trækker sig tilbage fra de territorier, der blev besat i 1967, herunder Østjerusalem, og at de palæstinensiske flygtninge får ret til at vende tilbage og kompensation.

Denne krig vil sandsynligvis ende med tusindvis af uskyldige døde, men den langsigtede situation vil ikke ændre sig, før både palæstinensere og israelere har fuld selvbestemmelse over deres eget liv og land og mulighed for at leve i sikkerhed og værdighed. Vi opfordrer alle nationer og internationale organer til at bruge deres indflydelse nu til at løse den nuværende konflikt og kræve en afslutning på besættelsen og en fair, retfærdig og permanent løsning for det palæstinensiske folk.

—-

Statement on Gaza and Israel

As a federation dedicated to peace, Friends of the Earth International (FoEI) of which NOAH is the Danish member organisation, opposes all acts of violence. We are horrified by the images coming out of both Israel and Gaza and are heartbroken that innocent people are paying the price for the decades without a just resolution to a fundamentally unsustainable situation. In no uncertain terms, we strongly condemn the killing of innocent people and the taking of hostages.

We support the self-determination of the Palestinian people in the territories occupied by Israel since the 1967 war. We are firmly opposed to Israel’s military occupation and ongoing theft of land for settlement activity, alongside toleration of settler violence and terror against Palestinians. We are in full agreement with the vision outlined in UN Resolution 67/19 (2012): “the achievement of the inalienable rights of the Palestinian people and the attainment of a peaceful settlement in the Middle East that ends the occupation that began in 1967 and fulfils the vision of two States: an independent, sovereign, democratic, contiguous and viable State of Palestine living side by side in peace and security with Israel on the basis of the pre-1967 borders.” 

We have also spoken out repeatedly about the dire situation in the Gaza Strip. For sixteen years, Israel has denied the free movement of people and goods in and out of Gaza. During this blockade, Israel has bombed Gaza with impunity, destroying civilian infrastructure and killing innocent people. In 2016, the UN Secretary-General called it “a collective punishment for which there must be accountability”. The profound trauma inflicted on the people of Gaza cannot be overstated.

Throughout the blockade of Gaza, Israel has refused to put in place a long-term solution that would lead to peace and safety for all. And the international community has stood by and not used their leverage and influence with Israel to ensure that Israel abides by UN Security Council resolutions that demand a permanent end to the occupation of Palestinian lands.

Now, the worst is happening: a brutal asymmetric war has broken out between Israel and Gaza. The attack on Israeli civilians was horrific; the response by Israel against the Palestinians has been overwhelming and devastating. There will be no winners in this conflict: only more death and suffering.

While many countries have pledged their support and say they stand with Israel, Israel is attacking Gaza with the full force of its military power. A massive and shocking crisis is unfolding in Gaza, as a population (nearly half of which are under the age of 18) that has been beaten down for years is now being cut off from electricity, water, and fuel. Bombs rain down on the people and infrastructure of Gaza, leaving thousands without homes or shelter and killing untold numbers of people. This attack on the civilian population of Gaza is a war crime and must stop immediately.

In this critical moment, we call for an end to the violence, for all parties to respect their obligations under international human rights and humanitarian law, and demand that the root causes of this conflict be finally resolved. We call on Israel to accept the UN resolutions requiring them to withdraw from the territories occupied in 1967, including East Jerusalem, and apply the right of return and compensation to Palestinian refugees.

This war will likely end with thousands of innocent people dead, but the long-term situation will not change until Palestinians and Israelis alike have full autonomy over their own lives and land, and the ability to live with security and dignity. We call on all nations and international bodies to use their influence now to resolve the current conflict and to demand an end to the occupation and a fair, just, and permanent solution for the Palestinian people.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!