skov

Energipolitik Klimarådet bør tage mere ansvar og afskrive bioenergi

Klimarådet efterlyser i deres seneste rapport, at regeringen tager ansvar og går i spidsen for en stærkere og mere veldefineret regulering af det danske biomasseforbrug. I NOAH efterlyser vi, at Klimarådet selv tager ansvar for klimasituationens alvor. Deres egen rapport forelægger detaljeret de klimarelaterede problemer, det store forbrug af biomasse til energi giver anledning til. Klimarådets anbefalinger bør følge deres egne konklusioner.

11. maj 2018 · Kl. 13:15 Pressemeddelelse

Mandag den 7. maj 2018 udkom klimarådets rapport ”Biomassens betydning for grøn omstilling”.

Klimarådet konkluderer i rapporten blandt andet, at “biomasse bør ses som en begrænset ressource” og at “afbrænding af biomasse udleder CO2, og derfor kan praktisk taget intet biomasse karakteriseres som CO2-neutralt på linje med udledningsfrie energikilder som sol og vind”.

En alvorlig konklusion når man tager Danmarks store forbrug af biomasse til energi i betragtning. Derfor undrer vi os over, at Klimarådets anbefalinger primært handler om at udarbejde kriterier og indikatorer til at beregne effekter på kulstofkredsløb og kulstofslagring i skovene – og gøre det til en del af lovgivningen at sådanne kriterier skal være gældende.

NOAH anser disse anbefalinger for at være både utilstrækkelige og misvisende. Kriterier for bæredygtighed og kulstoflagring kan i bedste fald sikre, at det træ der afbrændes i Danmark kommer fra en skov eller plantage, hvor der er taget hensyn til kulstoflagringen. Men sådanne kriterier kan ikke forhindre at det samlede forbrug af træ øges, når der afbrændes mere og mere træ. For sideløbende med denne vækst i forbrug af træ til energi, er der ikke blevet mindre forbrug af træ til alle mulige andre formål. Det træ, der brændes af i Danmark, kan altså indirekte føre til øget afskovning – også selv om det kommer fra et sted, hvor der er taget hensyn til bæredygtighed. Og det ved Klimarådet godt!

Klimarådet bør ikke give efter for flere årtiers politiske beslutninger, der – begrundet i hensyn til klimaet, men på et misvisende grundlag – har ført til en gennemgribende omlægning af de store kraftvarmeværker fra kul til bioenergi.

Danmark er endt i en kattepine, hvor store investeringer på nuværende tidspunkt fastlåser et fortsat overforbrug af biomasse i kraftvarmeværkerne. En problematik, som regeringen ikke har nogen plan om at løse med det nye energiudspil “Energi – til et grønt Danmark”, hvor der “lægges vægt på, at grundlaget for eksisterende anlæg ikke fjernes”. 

Med andre ord: man vil fra regeringens side opretholde de statslige tilskud og afgiftsfritagelser, som de allerede opførte værker er blevet tildelt. Men klimaet må være det vigtigste og skal ikke nedprioriteres af hensyn til økonomiske fejlinvesteringer. Et økonomisk hensyn kan ikke gå forud for muligheden for at holde den globale temperatur langt under 2 grader, som det lyder i Paris-aftalen.

Biomasse bør udfases hurtigst muligt

Danmark, som gjorde vindenergi til en succeshistorie, anvendte i 2016 kun 7 % af selvsamme vedvarende energikilde. Derimod udgjorde fast bioenergi 16 % af energiforbruget (hvilket svarer til 61 % af det, der betegnes som vedvarende energi).

Danmark bruger næsten 3 gange så meget biomasse pr. indbygger som vi ville have ret til, hvis biomasseressourcerne skulle fordeles ligeligt på globalt plan (se figur 1).

Figur 1: Faktisk og fremskrevet forbrug af bioenergi pr. indbygger i Danmark, EU og globalt samt estimat for ressourcepotentiale for bioenergi i 2050 (Figur fra Klimarådets rapport - Biomassens betydning for grøn omstilling, 2018, s. 130)
Figur1: Faktisk og fremskrevet forbrug af bioenergi pr. indbygger i Danmark, EU og globalt samt estimat for ressurcepotentiale for bioenergi i 2050 (Figur fra Klimarådets rapport - Biomassens betydning for grøn omstilling, 2018, s. 130)

Dette vil kun forværres inden for den nærmeste fremtid, hvis de allerede planlagte udvidelser af el- og varmeværker til afbrænding af biomasse gennemføres. Det er ikke Danmarks ret at gøre krav på en så stor del af den begrænsede mængde biomasse, der klimamæssigt kan udnyttes på globalt plan.  Klimarådet bør derfor anbefale, at Danmarks overforbrug af biomasse udfases hurtigst muligt.

Biomasse er ikke klimaneutralt

Selvom der i Klimarådets rapport henstilles til stærkere bæredygtighedskriterier for biomasse, er de kriterier langt fra nok. Det gør ikke den store forskel, at der plantes et træ hver gang der brændes et træ af. De emissioner, der frigives ved afbrænding af bioenergi, indvirker OGSÅ på den globale opvarmning, OGSÅ selvom et nyt træ, teoretisk, efter x-antal år har optaget den samme mængde CO2, som i første omgang blev udledt.  

I NOAH mener vi ikke, at bioenergi kan betragtes som en vedvarende energikilde. Bioenergi er forbundet med betydelige tab af biodiversitet, store CO2-udslip og ikke mindst Danmarks og EU's alt for store forbrug af Jordens knappe ressourcer.     

Links til videre læsning

Artikel (2010): Alt for meget biomasse - Klimakommissionen lever ikke op til sit navn

Rapport (2016): Land og jord – en knap ressource under pres

Rapport (2016): Land Til Salg – Hvordan EU modvirker bæredygtig landanvendelse

Artikel (2017): Forbrænding af biomasse bliver aldrig bæredygtigt

Artikel (2018): Lav definition på vedvarende energi om

struds
Klimarådet stikker hovedet i jorden og tager ikke ansvar.

Klimarådet udgav mandag den 7. maj rapporten "Biomassens betydning for grøn omstilling", hvori de detaljeret beskriver de klimamæssige problemstillinger, verden står over for. 

Men Klimarådet tør ikke følge deres egen konklusion og kræve en reel samfundsmæssig omstilling uden skyhøjt forbrug af biomasse.

Vi savner, at Klimarådet lever op til sit navn, og går forrest med anbefalinger til gavn for klimaet.

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!