Åbent brev til DR2 dokumentar NOAH fremsætter kraftigt kritik af DR2's beslutning om at sende filmen “ The Great Global Warming Swindle".

11. juli 2007 · Kl. 14:56 Pressemeddelelse

Til dokumentarredaktionen DR2

DR2 sender torsdag filmen "The Great Global Warming Swindle". På basis af almindeligt tilgængelige videnskabelige artikler må man desværre konstatere, at udsendelsen baserer sig på fejlagtige oplysninger, og at den, så vidt NOAH kan bedømme, bevæger sig tæt på grænsen for bagvaskelse af bl.a danske klimaforskere, idet den hævder, at flertallet af klimaforskere, danske som udenlandske, udelukkende påstår, at den globale opvarmning er menneskeskabt for egen vindings skyld. DR2 kolporterer med andre ord ganske grove beskyldninger.

Når de påstande, der viderebringes i filmen, samtidig er groft fejlagtige ifølge langt den overvejende del af de internationale klimaforskere (se bl.a. nedenstående artikler samt IPCC's seneste statusrapport), er det nærliggende at tro, at DR2 er ude i et politisk ærinde. Under alle omstændigheder er det kraftigt undergravende for DR2's troværdighed at sende en udsendelse, som allerede, hvilket DR2 ikke kan være uvidende om, er blevet meget kraftigt kritiseret for videnskabelig uvederhæftighed, da den blev sendt i England på Channel 4.

med venlig hilsen

Stig Melgaard (tlf 35 26 85 99) og Palle Bendsen (tlf 98 14 76 95)
NOAH's Energi- og klimagruppe

Artikler:
Sunspots reaching 1,000-year high, BBC News, 6. juli 2004
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3869753.stm

Research suggests that the sun's activity is not responsible for the onset of global warming.
http://news.bbc.co.uk/go/em/fr/-/2/hi/uk_news/6290228.stm


Noter om filmen "The Great Global Warming Swindle"

Torsdag den 12. juli kl. 19.55 sender DR2 Martin Durkins film "Den store løgn om global opvarmning" (originaltitel: "The Great Global Warming Swindle"), som skal vise, at opvarmningen ikke skyldes udledning af drivhusgasser, men øget stråling fra solen.

Filmen er produceret af Wag TV og blev sendt første gang på Channel 4 den 8. marts 2007.

Filmens påstande

Filmen hævder, at øget CO2-koncentration i atmosfæren ikke har noget at gøre med klimaforandringerne, og at advarslerne om menneskeskabt global opvarmning er "løgne", "ikke videnskab, men propaganda". Speakeren fastslår f.eks.: "You are being told lies."
Filmen giver indtryk af, at den dominerende forskning hævder, at CO2 er den eneste drivkraft for de stigende temperaturer i Jordens klimasystem.

 • Men klimavidenskabsfolkene er helt klare over, at solaktivitet spiller en rolle, om end det for tiden er en mindre rolle, ligesom de langstrakte periodiske forandringer i Jordens bane (de såkaldte Milankovitch-cyklusser) spiller en rolle (se http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles).
 • Pointen er, at der er en meget stor mængde materiale, der kraftigt understøtter hypotesen om, at den nyere tids globale opvarmning først og fremmest skyldes udledninger af drivhusgasser, hvoraf CO2 er den vigtigste. Den fjerde og seneste videnskabelige vurdering fra FN's klimapanel, IPCC, konkluderer: "Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely [.i.e. probability greater than 90%] due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations." ('Climate Change 2007: The Physical Science Basis,' Summary for Policymakers, IPCC, February 2007, page 10; www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf)

Filmen hævder, at ny forskning viser, at de globale temperaturudsving forklares mest præcist af virkninger af kosmisk stråling og solaktivitet. Filmen hævder, at solaktivitet over de seneste århundreder svarer fint, årti for årti, til temperaturerne.

Filmen hævder på, at jordens overfladetemperatur faldt dramatisk mellem 1945 og 1975, en periode, hvor CO2-udledninger steg kraftigt som følge af efterkrigstidens økonomiske opsving. Ifølge filmen udelukker det, at CO2-udledningerne spiller en vigtig rolle for temperaturerne.

 • Real Climate, et netsted drevet af klimaforskere, bl.a. NASA’s Dr Gavin Schmidt og Dr William Connelley fra British Antarctic Survey, kalder filmens præsentation af perioden 1945-75 "stærkt vildledende" (“deeply deceptive”) (Real Climate, March 9, 2007; www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled):
 • For det første er den viste graf manipuleret, så den viser et fald i temperaturerne gennem fire årtier. Billedet er mindre klart i den temperaturgraf, der kan findes i den videnskabelige litteratur.
 • For det andet fortier filmen, at videnskabsfolk har givet en forklaring på, at temperaturerne ikke bare har fulgt drivhusgasudslippene op: Dels sker den drivhusgasbetingede opvarmning med en vis forsinkelse, dels forsinkes den, når der luften som i 1945-75 forurenes af store mængder partikler (sulfat-aerosoler) fra industri og kraftværker. Disse partikler bliver hængende i luften i nogle år og spærrer for en del af den indgående solenergi. Men fra 1980'erne var der sket en vis indsats mod partikelforureningen, og den underliggende opvarmningseffekt fra voksende CO2-koncentrationer fik overtaget.
 • In September 2006, the Times reported the latest findings from researchers writing in the top journal, Nature:
  “Scientists have examined various proxies of solar energy output over the past 1,000 years and have found no evidence that they are correlated with today's rising temperatures. Satellite observations over the past 30 years have also turned up nothing. ‘The solar contribution to warming... is negligible,’ the researchers wrote in the journal Nature.” (Anjana Ahuja, ‘It's hot, but don't blame the Sun,’ The Times, September 25, 2006)
  (citeret på http://www.medialens.org/alerts/07/0313pure_propaganda_the.php)
 • Dette blev f.eks. bekræftet af DMI's forskning i sol-klima-sammenhænge. En artikel i New Scientist i 2000 fortalte, at Knud Lassen (DMI) og astrofysiker Peter Thejll havde ajourført Lassen/Friis-Christensens forskning fra 1991 med resultater, der viser, at selv om solcyklussen stadig kan forklare omkring halvdelen af temperaturstigningen siden 1900, kan den ikke forklare temperaturstigningen siden 1980. Peter Thejll udtalte: "Kurverne afviger fra hinanden efter 1980, og det er en forbløffende stor afvigelse. Noget andet indvirker på klimaet. … Det bærer drivhuseffektens fingeraftryk." ("The curves diverge after 1980, and it's a startlingly large deviation. Something else is acting on the climate.... It has the fingerprints of the greenhouse effect." http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg16622370.800.)

  DMI skriver selv på sin hjemmeside: "Man ser at den gode sammenhæng der var imellem den observerede temperatur (rød kurve) og den af solmodellen forudsagte temperatur (blå kurve) frem til ca. 1980 ikke gælder efter denne tid. Kurverne skilles ad og forskellen imellem den observerede og forudsagte temperatur er nu oppe på ca. 0.4 grader C, som er mere end enhver forskel imellem de to kurver i tiden inden. Vi tolker denne forskel som et tegn på at der nu er et bidrag til temperaturvariationerne i tilgift til det Solen kan komme med - muligvis fra den menneskeskabte drivhuseffekt. Vi baserer denne tolkning på sammenligninger med forudsigelser fra klimamodeller der tager effekten af drivhusgasser og aerosoler i betragtning (IPCC, 2001, og f.eks. Mitchell, et al., Nature, 1995, vol. 376, p.501) - det er især disse modellers kraftigt stigende bidrag til opvarmningen fra ca. 1970 der ses som et 'fingeraftryk' af den menneskeskabte drivhuseffekt. " (http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/solpaavirkning.htm)

Filmen hævder, at CO2 ikke kan være skyld i global opvarmning, når iskerner fra Antarktis viser, at stigninger i CO2-niveauer kom 800 år efter temperaturstigninger på bestemte tidspunkter i den geologiske fortid, og at det i stedet er stigende temperaturer, der giver mere CO2.

 • Filmen undlader at forklare, at mellemrummet på de 800 år forekom ved afslutningen af de istider, der kommer en gang ca. hver 100.000 år. Det tager omkring 5.000 år, før jorden er varmet op efter en sådan istid. De første 800 år med opvarmning uden stigende CO2 viser blot, at CO2 ikke er årsagen til de første 800 års opvarmning (opvarmningen udløses af den periodiske ændring af jordens bane rundt om solen), og det bekræfter, at der ved afslutningen af en istid skal der ske en del opvarmning, før den CO2, der er opsamlet i havene i den tidligere varmeperiode, begynder at blive frigivet. Når denne CO2 først er sluppet ud i atmosfæren, fører den som drivhusgas til en yderligere opvarmning af jorden.
  Jeff Severinghaus, professor i geovidenskab ved Scripps Institution of Oceanography, opsummerer denne sammenhæng sådan: "Med andre ord er det ikke CO2, der igangsætter opvarmningerne, men den fungerer som en forstærker, når de først er i gang." "In other words, CO2 does not initiate the warmings, but acts as an amplifier once they are underway." (se http://www.medialens.org/alerts/07/0313pure_propaganda_the.php og www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/co2-in-ice-cores/)

Filmen hævder, med professor John Christy som kilde, at menneskeskabt global opvarmning modbevises af forskelle i temperaturmålinger mellem jordoverfladen og troposfæren (den lavere atmosfære). Men programmet udelader, John Christys data blev tilbagevist af tre artikler i Science magazine i 2005, heriblandt en af John Christy selv (se artikel af George Monbiot i The Guardian http://www.guardian.co.uk/commentisfree/story/0,,2032575,00.html).

Filmen hævder, at den ensidige fokusering på at reducere CO2-udledningerne kan hæmme udvikling, fattigdoms- og sygdomsbekæmpelse i ulandene. Filmen hævder, at indsatsen mod CO2-udledninger står i modsætning til afrikanske udviklingsbestræbelser.

 • Den ser bort fra, at netop de fattige ulande vil blive ramt hårdest af følgerne af den globale opvarmning.
 • Den ignorerer, at mange kæmper for, at de økonomisk dominerende lande skal gå forrest med nedskæringer af deres CO2-udslippene og hjælpe ulandene med at reducere deres.

Filmens kilder og metoder

Filmen er blevet kritiseret af ledende videnskabsfolk for fejl, fordrejelser og urigtige fremstillinger. Blandt andre har 37 ledende videnskabsfolk klaget til tv-klagenævnet Ofcom over, at udsendelsen brød reglerne mod fejlagtig fremstilling af synspunkter og fakta. Blandt klagerne er: Sir John Houghton, tidligere chef for Met Office, Lord May of Oxford, tidligere formand for the Royal Society og professor Chris Rapley, direktør for the British Antarctic Survey i Cambridge (http://news.independent.co.uk/media/article2521677.ece).

Otte af videnskabsfolkene i filmen har forbindelser til nykonservative og højreorienterede tænketanke i USA, hvoraf mange har modtaget millioner af dollar fra Exxon: John Christy, Paul Reiter, Richard Lindzen, Paul Driessen, Roy Spencer, Patrick Michaels, Fred Singer og Tim Ball.

 • Fred Singer har arbejdet for selskaber som Exxon, Shell, Arco, Unocal og Sun.
 • Patrick Michaels har fået finansieret forskning ved støtte fra selskaber som Edison Electric Institute, USA's største sammenslutning af elektricitetsselskaber. Michaels’ tidsskrift, World Climate Review, blev finansieret af Western Fuel Association, og en video, han producerede, blev finansieret af kulselskaber og distribueret af Denver Coal Club.
 • Både Singer og Michaels har repræsenteret Global Climate Coalition, en lobbyorganisation for kul- og olieindustrien, og Competitive Enterprise Institute, en førende organisation inden for afvisning af global opvarmning.
 • Richard Lindzen og Patrick Michaels blev i 1995 betalt for at vidne som sagkyndige for Western Fuels Association, et stort consortium af kul- og kulkraftselskaber.
 • Paul Driessen tilhører to højreorienterede amerikanske tænketanke, som indgår i "Wise Use"-bevægelsen, der er dannet med støtte fra industrien og bekæmper miljøbeskyttelseslovgivning. (http://www.medialens.org/alerts/07/0313pure_propaganda_the.php)

Andre af de citerede forskere er blevet misbrugt:

 • Eigil Friis-Christensen, Danmarks Rumcenter
  Eigil Friis-Christensen, direktør for Danmarks Rumcenter, udsendte en udtalelse, hvori han anklagede filmfolkene for at fabrikere data ud fra hans arbejde med sammenhængene mellem solaktivitet og globale temperaturer. De havde ifølge ham forfalsket en graf, han lavede for nogle år siden vedrørende temperaturer og solpletcyklusser de sidste 400 år. I filmen bruges grafen til at håne forestilling om, at den globale opvarmning i de seneste årtier skyldes menneskeskabte CO2-udledninger. Friis-Christensn har sammen med Nathan Rive, en klimaforsker ved Imperial College London og Centre for Climate Research i Oslo, taget afstand fra udsendelsens graf. Han sagde, at der manglede data om solcyklusserne mellem ca. 1610 og 1710, og at filmfolkene havde indsat fabrikerede data, som fik det til at se ud, som om temperaturerne og solcyklusserne havde fulgt hinanden tæt i hele den 400 år lange periode.
  Til The Independent sagde Friis-Christensen bl.a.:
  "We have reason to believe that parts of the graph were made up of fabricated data that were presented as genuine. The inclusion of the artificial data is both misleading and pointless".
  "Secondly, although the commentary during the presentation of the graph is consistent with the conclusions of the paper from which the figure originates, it incorrectly rules out a contribution by anthropogenic [man-made] greenhouse gases to 20th century global warming."
  "After 1985 we don't see any rise or shortening of the solar cycles compared to what we saw in the temperature [record]".
  (http://news.independent.co.uk/media/article2521677.ece)
 • Professor Carl Wunsch, ekspert i havstrømme og klima:
  fra Massachusetts Institute of Technology har klaget over, at redigeringen af interviewet med ham giver det fejlagtige indtryk, at han ikke bekymrer sig om de voksende CO2-niveauer, hvilket han tværtimod gør. Han udtalte bl.a.:
  "I am angry because they completely misrepresented me. My views were distorted by the context in which they placed them. I was misled as to what it was going to be about. I was told about six months ago that this was to be a programme about how complicated it is to understand what is going on. If they had told me even the title of the programme, I would have absolutely refused to be on it. I am the one who has been swindled." (Geoffrey Lean, ‘Climate change: An inconvenient truth... for C4,’ The Independent, March 11, 2007; http://news.independent.co.uk/environment/climate_change/article2347526.ece

  “What we now have is an out-and-out propaganda piece, in which there is not even a gesture toward balance or explanation of why many of the extended inferences drawn in the film are not widely accepted by the scientific community. There are so many examples, it's hard to know where to begin, so I will cite only one: a speaker asserts, as is true, that carbon dioxide is only a small fraction of the atmospheric mass. The viewer is left to infer that means it couldn't really matter. But even a beginning meteorology student could tell you that the relative masses of gases are irrelevant to their effects on radiative balance. A director not intending to produce pure propaganda would have tried to eliminate that piece of disinformation.” (http://ocean.mit.edu/~cwunsch/papersonline/channel4response)

Filmens instruktør og hans projekt

 • Martin Durkin producerede i 1997 en serie, "Against Nature", også for Channel 4, hvor han fremstillede miljøforkæmpere som nazister i en sammensværgelse mod verdens fattige.
  I 1998, besluttede the Independent Television Commission, at Durkin havde "vildledt" ("misled") de interviewede vedrørende programmernes indhold og formål. Deres synspunkter var blevet fordrejet gennem selektiv redigering ("distorted through selective editing"). Channel 4 blev tvunget til at bringe en undskyldning i den bedste sendetid.  (http://www.guardian.co.uk/commentisfree/story/0,,2032575,00.html)
 • Durkin brugte lignende metoder i senere film for Channel 4, som har handlet om forsvar for gensplejsede afgrøder hhv. siliconebryster…
 • Durkin har forbindelser til det britiske "Revolutionary Communist Party" og dens blad, "Living Marxism". Filmen "Against Nature" var fuldkommen i overensstemmelse med denne grupperings linje, som går ud på, at miljøforkæmperne er dommedagsprofeterende imperialister, at global opvarmning ikke er et væsentligt problem, at "bæredygtig udvikling" er en sammensværgelse mod folket, hvorimod genterapi og kloning vil frigøre menneskeheden fra naturen (se: http://www.gmwatch.org/profile1.asp?PrId=39, hvor der også er links til George Monbiots artikler om Martin Durkin og hans dokumentarfilm).

 

Netadresser

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!