Atomaffald Regeringens forslag om atomaffaldsdeponering er en sejr for miljøet

Torsdag d. 12. oktober blev regeringens forslag til den fremtidige atomaffaldsdeponering fremlagt i Uddannelses- og Forskningsministeriets kontaktforum for atomaffald. Forslaget indebærer mellemlagring af det lav- og mellemradioaktive affald de næste 30-50 år på Risø og derefter dyb geologisk slutdeponering af affaldet. Det betyder, at lokaliseringsprocessen for slutdeponeringen skal gå om. Desuden holdes muligheden for et tværnationalt samarbejde åben [1]. Regeringen fortjener ros, fordi den har taget kritikken fra borgergrupper, berørte kommuner, miljøorganisationer, internationale eksperter og myndighederne i vores nabolande til sig. Det eneste, der mangler i regeringsforslaget, er en atomaffaldsfond.

17. oktober 2017 · Kl. 14:55 Pressemeddelelse

NOAH Friends of the Earth Denmark

VedvarendeEnergi

København og Aarhus, 16. oktober 2017

Efter i mere end et årti at være kørt ud på et sidespor synes den danske atomaffaldsproces omsider at befinde sig på de rigtige skinner. Problemerne har været talrige og givet anledning til alvorlig kritik fra lokale og udenlandske myndigheder, miljøorganisationer, borgergrupper og uafhængige internationale ekspertorganisationer: Ikke mindst er den gået på processuelle forhold – manglen på åbenhed og borgerinddragelse - mangler ved den dokumentation, der er blevet fremlagt af de ansvarlige myndigheder, klassificeringen af det radioaktive affald og valget af depottyper [2].

”Regeringen har truffet den rigtige beslutning ved at ville mellemlagre det radioaktive affald på Risø i mere sikre bygninger ”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Det er her, at langt det meste af affaldet er produceret, og der er ingen rationelle argumenter for at flytte affaldet, før det skal slutdeponeres”.

”Indvendingerne fra de udenlandske myndigheder og eksperter er i mange år gået på, at det oprindeligt planlagte terrænnære eller mellemdybe slutdepot ikke var sikkert og ikke levede op til internationale standarder”, udtaler Palle Bendsen fra NOAH’s urangruppe. ”Ved at lytte til kritikken har regeringen bevist, at den tager sikkerhedsspørgsmålene alvorligt, og ikke har til hensigt at gå på kompromis med hensyn til befolkningens sundhed og miljøet”.

At beslutningerne på atomaffaldsområdet er blevet bedre, skyldes ikke mindst at atomaffaldsprocessen er forbedret. Efter Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2016 oprettede et kontaktforum for det radioaktive affald med repræsentation af relevante myndigheder, borgergrupper og miljøorganisationer, er dialogen med civilsamfundet blevet langt mere konstruktiv [3]. Til forummet er tilknyttet et uvildigt ekspertpanel, udpeget af Det Frie Forskningsråd, hvortil kommer, at Dansk Dekommissionering har nedsat en international faglig gruppe, der følger og kommenterer atomaffaldsprocessen. I lyset af de positive resultater er det vigtigt, at forummet gøres permanent og fortsat kommer til at bestå af så mange relevante aktører som muligt.

”Det eneste, der mangler i regeringens udspil, er en atomaffaldsfond, sådan som man ser det i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAHs urangruppe. ”Fonden skal sikre, at fremtidige generationer ikke påføres urimelige økonomiske byrder som resultat af, at mellemlagringen udskyder slutdeponeringen af affaldet. Det kan ske ved, at der overføres så mange økonomiske ressourcer til fonden, der er øremærket til opførelsen og eventuelt driften af slutdepotet, at finansieringen af slutdepotet er på plads på det tidspunkt, hvor det oprindeligt var meningen, at det skulle være i drift”. [4]

For nærmere oplysninger, kontakt:

For NOAHs Urangruppe: Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk  Hjemmeside: https://noah.dk/urangruppe

For VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, pedersen(at)ve.dk
Hjemmeside: www.ve.dk 

Noter:

[1] Pressemeddelelse fra Uddannelses- og forskningsministeriet: Langsigtet deponering af atomaffald kræver mere tid, 19/9 2017: kortlink.dk/ufm/rmq2

[2] Johan Swahn, Gerhard Schmidt, Palle Bendsen og Hans Pedersen: Den danske atomaffaldsproces må forbedres, Kronik i Ingeniøren, 30/10 2015, lang version: kortlink.dk/noah/rmw3

[3] Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om kontaktforum: https://ufm.dk/aktuelt/temaer/deponering-af-radioaktivt-affald-i-dk/kontaktforum

[4] NOAH: Etiske overvejelser om byrdefordelingen mellem nutidige og fremtidige generationer ved oprettelsen af et mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald, Oplæg ved møde i Uddannelses- og Forskningsministeriets kontaktforum for radioaktivt affald, 14/12 2016: kortlink.dk/ufm/rmpz

 

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!