Tema: Klima og transport

Afgifter på flyrejser

Afgifter på flyrejser er nødvendige, for vi er nødt til at flyve mindre. For at gøre en passagerafgift effektiv og retfærdig bør den stige, jo flere gange en person flyver pr. år, uagtet om det er privat eller forretningsrejser.

“Afgifter på flyrejser kan passende bruges til at sikre bedre muligheder for at rejse med langdistancetog og genindførsel af nattog. Tog er et godt alternativ til flyrejser. Danmark er omringet af lande med passagerafgifter, og udlændinge valfarter til Danmark for at tage flyet. Danmark er et skattely for luftfartsselskaber.”

Jacob Sørensen

Baggrund

Luftfart udgør 17 procent af CO2-udslippet fra dansk transport. Fly belaster desuden klimaet med andet end CO2, bl.a. fordi kvælstofoxider og kondensstriber inducerer en klimaeffekt. Derfor udgør luftfart 29 procent af klimapåvirkningen af fra dansk transport. Man bør tale om klimaeffekt i stedet for CO2-udledning, når det handler om fly. Danskerne flyver stadig mere, selv om vi allerede flyver fire til fem gange mere end verdensgennemsnittet.

Alle fly fra Danmark letter på billig og afgiftsfri flybenzin. P.t. er prisen 3,40 kr pr. liter. Flyrejser er fritaget for moms. Der er heller ikke passagerafgifter på flyrejser. Samlet set bør afgifterne være så store, at de har en markant regulerende effekt. Politikerne bør sætte et reduktionsmål, og så må en nærmere undersøgelse afdække, hvordan afgifterne bedst kommer til at opfylde målet.

Lufthavne og rutenettet udvides hele tiden. Dette er en konsekvens af, at det er blevet meget billigt at flyve, og at togrejser er blevet dyrere. Samtidig er det blevet sværere at finde nogenlunde direkte togrejser, og de fleste nattogsruter i Europa er blevet nedlagt.

Potentialet for at gøre luftfart mindre klimabelastende per rejst kilometer er beskedent, hvorimod potentialet for en mere klimavenlig togdrift er stort, selv om man allerede i dag påvirker klimaet 50 gange mindre per kilometer, hvis man kører i tog, end hvis man tager turen i ti kilometers højde og med tusind kilometer i timen. Desuden gør fly det nemt at vælge lange rejseafstande.

Læs mere i NOAHs kronik “Drop turen til Thailand”, som blev bragt i Politiken 1. december 2018.

International lovgivning og planer på området

Norge, Tyskland og Sverige har flyafgifter for at dæmpe omfanget af flyvningen. I Tyskland er afgiften henholdsvis 56, 175 eller 314 danske kroner, alt efter om ruten er indenrigs, under eller over 6.000 kilometer. I Sverige har afgifter på hhv. 60, 250 og 400 svenske kr afhængigt af rejsens længde. (Kilde Information 9.3.2019: EU-lande vil have klimaskat på luftfart – regeringen vil ikke)

Den internationale organisation for luftfart under FN, ICAO, har foreslået, at flyselskaberne køber aflad ved at kompensere for deres CO2-udledninger gennem investeringer i udledningsreduktioner et andet sted. Dette kan være investeringer i skovrejsning, etablering af vindmøller, energieffektivisering eller lignende. Ordningen kaldes CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Men den foreslåede ordning skal kun gælde for øgede emissioner i forhold til 2020-niveauet, og under alle omstændigheder vil væksten i udledninger fortsætte, hvis det tillades at købe aflad. Men emissionerne skal jo reduceres kraftigt af hensyn til klimaet, og disse ordninger må opfattes som grønvask.

Dette underbygges af rapport bestilt af EU-Kommissionen, der i 2016 påviste, at der er lille sikkerhed for, at opkøbte kvoter generelt fører til tiltag, der ikke ville være blevet etableret under alle omstændigheder, eller at de fører til reelle, permanente og målbare udledningsreduktioner. Blandt andet derfor vil det fra 2020 ikke være en del af EU's kvotehandelssystem at købe aflad udenfor EU's grænser.

Læs mere i artikel fra Information 27. feb. 2019: Luftfarten vil købe fribillet til stigende CO2-udledninger.

Biobrændstof er ligeledes blevet markedsført som en løsning. En gennemgang af de forskellige teknikker og muligheder til at fremstille biobrændstof til fly viser dog, at der simpelt hen ikke er areal nok til at producere den mængde biobrændstof, der er behov for. Vi har allerede et overforbrug af plantebaserede produkter, og biosfæren er under et stort pres, der i sig selv giver anledning til store emissioner af CO2 og andre klimagasser. Der er stor risiko for, at man vil bruge palmeolie som basis for fremstillingen, fordi det er det billigste. Mange vil dog vide, at palmeolie er skyld i rydning af regnskov, og at udledningen af klimagasser under produktionen er meget høj og langt overstiger det, man sparer ved ikke at bruge fossilt brændstof.

Nu hvor problemerne ved bioenergi så småt bliver anerkendt, har luftfarten kastet sin kærlighed på elektricitet som energikilde. Ved hjælp af elektrolyse kan man nemlig producere flydende brændstof, såkaldt syntetisk e-fuel. Men teknikken er meget energikrævende, og der er en grænse for, hvor meget elektricitet, vi kan producere med vedvarende energikilder, der også lægger beslag på både arealer og ressourcer.

Det er naturligvis godt, at fly bliver stadig mere energieffektive, og at branchen udforsker, om der er reelt bæredygtige alternative energikilder, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi er pinedød nødt til at flyve mindre.

Hvem står bag denne lovgivning i Danmark?

VLAK Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det radikale Venstre har hidtil ikke ønsket en dansk passagérafgift på flyrejser, så længe en sådan ikke er verdensomspændende, fordi de mener, at ensidige afgifter på flyrejser kan blive konkurrenceforvridende eller virke socialt skævt. Det var også VLAK-regeringen der på Danmarks vegne undlod at stemme for det Hollandsk-Belgiske forslag om fælles flyafgifter i EU. Det fik efterfølgende Alternativet til at kalde både Klima- og Energiministeren og Transportministeren i samråd i Folketingets Europaudvalg.

Ved Thorning-regeringens tiltræden 2011 var en afgift på 75 kr. pr. flyrejse med i forslagsbunken, men det blev aldrig gennemført. De radikale har hidtil fremhævet, at man ikke kan støtte en dansk enegang ifm. passagerafgifter, men at man går ind for international beskatning af flyselskaber.

De nævnte partiers konkurrencesynspunkter harmonerer ikke med de faktisk indførte afgifter på flyrejser i alle vores nabolande. Danmark er således p.t. isoleret blandt de nord- og vesteuropæiske lande og er således et 'skattely' for luftfartselskaberne.

Hvad mener partierne?

Rød blok

Alternativet

Går ind for afgifter på flyrejser, der øges ved gentagne flyvninger ”Vi skal i Danmark indføre klimaafgift på flyrejser allerede nu, mens vi arbejder for det samme i EU og siden hen i hele verden. Vi kan lade os inspirere af Sverige og i første omgang indføre en klimaafgift efter svensk model. Her skal luftfartsselskaberne betale 60 svenske kroner i skat per passager for en indenrigsafgang og rejser til Europa. Mellemlange rejser beskattes med 250 svenske kroner, og de længste, oversøiske rejser med 400 svenske kroner. Denne flyskat vil vi derudover gøre progressiv, så ovennævnte beløb er på årets første rejse. Anden gang man flyver i samme år, betaler man afgiften to gange. Tredje gang betaler man tre gange afgiften osv. Desuden bør der indføres en øvre grænse for afgiftens størrelse” (fra: Alternativets klimaplan, 2018).

Enhedslisten

Vil for at aftrappe flyvningens voldsomt stigende bidrag til de globale udslip indføre differentierede flyafgifter, som stiger med rejsens længde og antallet af flyvninger om året – samt hvor meget plads man optager i flyet. Afgiftsniveauet er for de første flyvninger beskedent, og en mindrebemidlet familie kan godt betale én længere rejse om året, mens direktøren med et antal flyvninger om året kan nå et firecifret beløb i afgift. Se mere i afsnittet om transport i Enhedslistens klimaplan 2019.

Radikale Venstre

Foreslår (Information 16.03.19) en afgift for flyselskaberne på 250 kr. pr. udledt ton CO2, hvoraf halvdelen dog tilbageføres til selskaberne med henblik på forskning i mere energieffektiv flyvning. Den anden halvdel skal bruges til skovrejsning som kompensation for CO2-udledningerne. De radikale ønsker ikke at begrænse personers rejseaktivitet gennem passagerafgifter på flybilletter. 250 kr. per ton CO2 svarer til en afgift på ca. 60 øre per liter.

SF

Ønsker flyafgifter på niveau med de svenske samt en afgift på gods med fly. Rejser du inden for landets grænser og i Europa skal den nye miljøafgift være på 60 kroner, på mellemlange rejser til eksempelvis Beirut bliver afgiften 200 kroner og på de lange interkontinentale rejser til eksempelvis Bangkok skal afgiften være 400 kroner per rejse I alle tilfælde skal børns afgifter halveres, mens hvert ton gods på et transportfly skal have en afgift på 400 kroner (kilde dr.dk).

Socialdemokratiet

Er generelt modstander af at bruge afgifter som middel til at begrænse klimaforandringerne, fordi de hævdes at ramme socialt skævt. Mette Frederiksen var dog 13. marts 2019 i et interview i Information åben for at diskutere Enhedslistens forslag fra februar om netop at udligne denne skævhed over den grønne check. Se mere i Informations artikel: S: Verden har brug for lande, der går forrest. I Politiken 11. maj siger S dog stadig nej til roadpricing, da de rammer socialt skævt.

Blå blok

Dansk Folkeparti

 Er imod afgifter på flyrejser. Der skal satses på udvikling af biobrændsler til fly (Politiken 11. maj).

Klaus Riskær Pedersen 

Siger ej til afgifter på flyrejser. Konvertering til biobrændsel i forbindelse med flytransport.

Konservative Folkeparti

Er imod flyafgifter, men oplyser til Politiken 11. maj, at ” Udledninger fra luftfart, procesindustri og energibranchen skal reduceres med 43 pct. i 2030 i forhold til 2005.” Dette skal opnås ved at ”samle erhvervslivet, regeringen og klimaråd om grønne trepartsforhandlinger for at lægge delmål for reduktionen af drivhusgasser på sektorniveau”.

Kristendemokraterne

Det har ikke været muligt at finde oplysninger

Liberal Alliance

Går ifølge oplysninger til Politiken 11. maj ikke ind for flyafgifter, da det vil begrænse menneskers mobilitet.

Nye Borgerlige

Siger nej til afgifter på flyrejser (Politiken 11. maj).

Stram Kurs: det har ikke været muligt at finde oplysninger

Venstre

Flyafgifter skal reguleres af EU og FN’s luftfartsorganisation (Politiken 11. maj). På trods af dette synspunkt undlod de at stemme for det Hollandsk-Belgiske forslag om fælles flyafgifter i EU.