Klimaministerens plan for at redde klimaet

Den 21. marts var det Skovens Dag, og det burde have været en festdag. Desværre er Danmark i gang med at brænde skovene af. I klimaets navn! Fordi afbrænding af træer anses for at være klimaneutralt på trods af, at det udleder mere CO2 end kul, olie og gas. 

Klimaminister Lars Aagaard vedtog den 30. marts 2023 sammen med resten af EU at det fortsat skal tælle som klimaneutralt at brænde træ fra verdens skove til energi.

Danmark kunne være et foregangsland og kæmpe for at begrænse afbrændingen af skove til energi. I stedet har  Danmark egoistisk forhandlet for det modsatte, vel vidende at resten af Europa højst sandsynligt vil følge det danske eksempel. Det vil få katastrofale konsekvenser for skovene og klimaet. 

Én god ting der kom ud af resultatet, er at når medlemsstaterne fremadrettet laver deres Nationale energi- og klimaplaner skal de nu vurdere, i hvilken udstrækning skovhugst til energi underminerer skovenes evne til at optage og lagre kulstof. Dermed er det slut med fantasien om, at energi fra biomasse er CO2-neutral. Så de første spæde skridt i retning af en rationel, videnskabeligt baseret politik for vedvarende energi er sat i søen.

Hvis du, som NOAH, mener at vi skal stoppe med at brænde vores skove af, så skriv det til Klimaminister Lars Aagaard. Her er hans mail: kefm@kefm.dk og her kan du finde ham på twitter. 

NOAH har opfordret Lars Aagaard til i de afsluttende forhandlinger at stille sig bag en række vigtige forslag fra EU-Parlamentets beslutning på plenarmøde 14. september 2022. hvor de vigtigste ændringsforslag i forhold til Kommissionens forslag af 14. juli 2021, blev vedtaget af et stort flertal af EU-parlamentets medlemmer (430+ for).

De vigtigste forslag fra Parlamentets flertal

1) Der bliver fastsat et loft over anvendelsen af primær træbiomasse for at modvirke, at en alt for stor anvendelse heraf underminerer de vitale kulstofdræn på landjorden 

2) Der sættes en slutdato for, hvor længe primær træbiomasse kan tælle med i opfyldelsen af målene for vedvarende energi 3) Der bliver sat en stopper for finansielle støtteordninger for primær træbiomasse under VE-direktivet. 

4) “Primær træbiomasse” skal defineres ifølge den videnskabeligt baserede definition som brugt af Joint Research Center (side 170). (Joint Research Center er EU-Kommisionens egen forskningsinstitution.

5) Muligheden for at anvende biomasse til energi udelukkes, hvis det kommer fra områder med høj biodiversitet, f.eks. primære og gamle skove eller vådområder 

6) Sikre at de nye foranstaltninger til hurtigere godkendelse af anlæg til vedvarende energi ikke anvendes til opførelse af nye biomasseanlæg, og at opførsel af anlæg til produktion af vedvarende energi.ikke kan opføres i skove og andre områder med stor biodiversitet (RED IV)

NOAH har ad flere omgange forsøgt at få klimaministeren i tale og bedt om at mødes med ham og ministeriet. Herunder kan du læse historikken. Lars Aagaard er aldrig vendt tilbage med et svar, men vores bange anelser blev bekræftet d. 23. marts i en artikel i Information. I mellemtiden er EU's forhandlinger om biomasse til energi gået ind i sin afgørende fase.

Fjerde henvendelse til klimaminister Lars Aagaard d. 13. marts 2023

Nedenstående brev er seneste i rækken af henvendelser fra NOAH til klimaminister Lars Aagaard vedrørende Danmarks problematiske afbrænding af biomasse til energi. Klimaministeren har endnu ikke responderet (han har til gengæld godt kunne finde tid til at svare "Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse" som man kan se nedenfor).

Kære Lars Aagaard

Vi har gennem en periode sendt en del henvendelser og forsøgt at få indsigt i den danske forhandlingsposition vedrørende biomasse i forbindelse med revisionen af VE-direktivet.

Denne henvendelse skal ses i forlængelse heraf, og vi vil således kke gentage de argumenter, vi har fremført tidligere, men opfordre jer til at genlæse dem.

Vi har også bedt om et møde. Den anmodning vil vi hermed gentage.

Vi har fået oplyst, at den danske forhandlingposition baserer sig på samlenotatet sendt til Europaudvalget kort efter, at Kommissionen sendte sit oprindelige forslag ud i juli 2021.

Og nu har vi kunnet læse dette svar fra ministeriet til skovsektoren

https://www.danskskovforening.dk/wp-content/uploads/2023/02/Svar_til_Partnerskabet_for_-Ansvarlig_Traebiomasse.pdf

- hvor vi kan se, at den danske forhandlingsposition vil lægge sig op ad kommissionens oprindelige udkast. Ligesom vi kan læse, at Danmark ikke støtter Parlamentets forslag om at sætte restriktioner på brugen af primær træbiomasse, og at Danmark heller ikke støtter den forbedrede definition af "primær træbiomasse".

I vores optik bekræfter brevet til skovsektoren vores værste bange anelse: nemlig at Danmark egoistisk forhandler på EU-niveau for at sikre fortsat adgang til importeret biomasse for danske kraftvarmeværker, vel vidende, at det kan medføre, at resten af Europa vil følge i Danmarks fodspor, og - som Klimakommissionen netop har gentaget - at det danske forbrug alt for stort.

På et eventuelt møde vil vi stille følgende spørgsmål:

- Hvad er jeres begrundelse for ikke at bakke op om forslaget fra Parlamentet, der allerede er et pragmatisk kompromisforslag, der kun deltvist vil kunne sikre kulstoflaringen og biodiversiteten i de europæiske skove?

- Er i uenige i Klimakommissionens konklusion om, at Danmark forbrug ikke kan opskaleres til resten af verden?

- Er I uenige i Joint Reserach Center's konklusioner om, at kulstoflagrene i de europæiske skove er ved at forsvinde, og at afbrænding af biomasse er en af årsagerne?

- Hvad er jeres begrundelse for ikke at støtte den (videnskabeligt baserede) definition af primær træbiomasse, som Joint Research Center anvender?

- Hvordan forestiller I jer, at de europæiske og andre verdensdeles landskaber og skove kommer til at se ud, hvis flere europæiske lande efterligner Danmarks omstilling fra kul til biomasse - og hvilke opgørelser lægger I til grund herfor?

- Hvorfor indkaldes Europaudvalget ikke igen, så Folketingets partier kan inddrages i en debat om, hvilken forhandlingsposition Danmark skal indtage (bl.a. set i lyset af, at Parlamentet har spillet ind med en forhandlingsposition, der er mere progressiv end Kommisssionens oprindelige udspil)?

Vi håber på et snarligt møde.

Hvis I ikke kan finde tid til et sådant møde, så vil vi bede om hurtigt svar på vores spørgsmål. 

Venlig hilsen, på vegne af NOAH

Bente Hessellund Andersen

Tredje henvendelse til klimaminister Lars Aagaard d. 23. februar 2023 - inklusiv international appel

Nedenstående brev er tredje henvendelse til klimaminister Lars Aagaard vedrørende Danmarks problematiske afbrænding af biomasse til energi. Klimaministeren har ikke responderet.

Kære Lars Aagaard

Hermed findes vedhæftet et brev, NOAH har skrevet sammen med internationale europæiske og amerikanske NGO'er.

Vi ønsker, at du skal spille en mere progressiv rolle , end den vi hidtil har set, når det gælder Danmarks deltagelse i forhandlingerne i EUs Ministerråd.

Mvh.

Mads Kjærgaard Lange, Tobias Jespersen og Bente Hessellund Andersen

Læs brevet her.

Anden henvendelse til klimaminsteriet d. 12 januar 2023 - opfølgning på første mail

Da vi ikke hørte fra klimaministeriet efter vores første henvendelse, sendte vi en rykker:

Kære Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Da vi ikke har fået svar på nedenstående henvendelse, regner vi ikke med at det bliver muligt at mødes med ministeren indenfor det nævnte tidspunkt.

Derfor vil jeg høre om det er muligt at mødes ministeren og/eller andre i jeres ministerium, der arbejder med biomasse, en dag i den nærmeste fremtid.

Venlig hilsen - og på forhånd tak,

Bente

Det gav følgende svar d. 24. januar, altså 12 dage senere (det hidtil eneste fra såvel klimaminister Lars Aagaard som klimaministeriet i det hele taget):

Kære Bente Hessellund Andersen

Jeg skal beklage du ikke har fået svar på din henvendelse.

Jeg skal sørge for at henvendelsen bliver drøftet med ministeren i morgen, når vi har kalendergennemgang.

Jeg vender tilbage hurtigst muligt.

De er endnu ikke vendt tilbage.

Første henvendelse til klimaminister Lars Aagaard d. 5. januar 2023

Kære Lars Aagaard

Godt Nytår og tillykke med ministerposten!

Er det muligt for dig at mødes med NOAH, før de kommende trilog-forhandlinger om ændring af VE-direktivet? 

D. 18.-20. januar har vi besøg af en amerikansk skovekspert, Mary Booth, fra organisationen Partnership for Policy Integrity, og ville være glade, hvis du vil høre hendes og NOAHs ønsker for den danske forhandlingsposition. For Mary Booth’s vedkommende er interessen for den europæiske politik funderet i det voksende forbrug af træ fra blandt andet amerikanske skove i den europæiske energiproduktion. Både Mary og NOAH er bekymrede for de europæiske skoves faldende evne til at lagre CO2.

Så vidt vi er orienteret, skal revisionen af VE-direktivet behandles på EU-niveau i trilog-forhandlinger d. 7. februar, hvor det efter planen skal besluttes, hvilke betingelser, der skal stilles op for afbrænding af træ til energi.

Vi er bekendt med, at den danske forhandlingsposition hidtil har bygget på Notat til Folketingets Europaudvalg fra 14. juni 2022 (https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/kef/bilag/384/2594704.pdf), hvor der blandt andet står: “Regeringen deler Kommissionens ambition om at skærpe EU’s bæredygtighedskrav til træbiomasse mhp. at minimere risikoen for høj klima- eller biodiversitetsbelastning”. Og det er jo en god begyndelse, men sidenhen har Danmark ikke markeret nogen markant holdning på møderne i Ministerrådet - blot ytret, at biomasse skal ses som en overgangsløsning. Så nu, hvor forhandlingerne formodentlig snart finder sin afslutning, er der grund til at overveje, om den danske erfaring tilsiger, at det vil være ønskeligt om resten af Europa vælger samme overgangsløsning - eller det modsatte.

Vi ved, at en række af lande med stor skovproduktion presser på for at der ikke skal ske ændringer i de krav, der stilles, for at afbrænding af træ til energi kan figurere som en støtteberettiget vedvarende energikilde.

Og vi har tilsvarende set herhjemme, at danske skovdyrkere og energiproducenter er uvillige til at acceptere opstramning af kravene, hvilket fremgår af såvel deres høringssvar som gengivet i ovennævnte notat samt af den senere tids debat i offentligheden.

I NOAH frygter vi, at dét, at energisektoren i Danmark i vid udstrækning har omlagt til biomasse, kommer til at præge den danske forhandlingsposition, fordi der i energisektoren er en bekymring for, at stramninger skal komme til at påvirke forsyningssituationen og priserne på træbrændsler herhjemme. Det håber vi ikke vil blive tilfældet, for det kan det globale klima ikke være tjent med. Det er derfor vi så gerne vil mødes med dig, så vi kan begrunde vores ønsker i en direkte dialog, hvor også en stærk stemme fra en biomasse-eksporterende region udenfor EU kan komme til orde.

Vi håber du kan finde tid i kalenderen.

De bedste hilsner,

Bente Hessellund Andersen, Mads Kjærgaard Lange og Tobias Jespersen, NOAH

Alt tyder desværre på, at Lars Aagard på vegne af Danmark sammen med resten af EU beslutter sig for, at vi også fremadrettet skal tælle afbrænding af skovtræ som en vedvarende energikilde.

Er det virkelig politikernes plan for at redde klimaet?

Skriv under på, at EU skal beskytte skovene – ikke brænde dem til energi.


Ny satsning på biomasse

Overalt på kloden fastlægges målsætninger om at omstille energisystemerne fra fossil energi til vedvarende energi. Krigen i Ukraine har yderligere, især i EU, sat gang i snakken om, hvordan vi kommer væk fra de fossile brændstoffer. 

En af de energikilder, der anses som en potentiel løsning, er bioenergi, og i særdeleshed biomasse fra skovene. Men det vil være en katastrofal løsning for Europas skove og for klimaet. 

Allerede nu bliver omkring halvdelen af Europas skovhugst brændt til energi, hvilket underminerer klimamålene, og hvis EU skulle erstatte blot 10 % af energiimporten fra Rusland med yderligere træfyring skulle skovhugsten øges med mere end 60 %.  

Danmark har haft travlt med at udråbe sig selv som et grønt foregangsland, som andre lande med fordel kan lade sig inspirere af i kampen for klimaet. Men Danmarks grønne omstilling har mere end noget andet handlet om, at kraftvarmeværkerne har skiftet kul ud med træ. 

Regeringen er opmærksomme på problematikken, og Dan Jørgensen har i et debatindlæg i Altinget erkendt, at biomasse kun kan være en overgangsløsning på vejen mod ægte bæredygtige alternativer. Her skriver han, at bioenergi "... ikke [er] en holdbar løsning for resten af verden, da kloden ganske enkelt ikke kan levere biomasse nok på en bæredygtig måde."

Så nu er det på tide, at Danmark, udover at arbejde på at nedsætte vores eget forbrug af biomasse, arbejder for, at andre lande i EU og resten af verden undgår at gentage vores fejl. 

I løbet af 2023 er der trilog-møder i EU angående direktivet om vedvarende energi. NOAH opfordrer statstminister Mette Frederiksen, klima- energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen om at benytte lejligheden til at gøre op med Danmarks klima-bluff og advare EU om farerne ved at brænde træ af til energi.

Stort pres på naturområder

Presset på verdens naturlige skove og andre uopdyrkede jorder er i forvejen stort på grund af tømmerhugst og behovet for stadig mere landbrugsjord. Oveni kommer nu dette øgede pres fra Danmark og resten af Europa for at bruge træ og andre planter som råstof til energi. Forskellige studier har vist, at der ikke er tilstrækkelig biomasse i Europa til at opfylde målsætningerne på bæredygtig vis, og der sker allerede en betragtelig import af såvel træbrændsler som biobrændstoffer.

Hverken Danmark eller EU har overblik over, hvor biomassen i fremtiden skal komme fra. Politikere og energiselskaber synes at mene, at det er helt i orden at bruge andre landes ressourcer til at dække vores behov.

For tiden bindes der mere kulstof via fotosyntese, end der frigives fra plantedækket som følge af ændringer i plantevæksten og arealanvendelsen. Landjorden er på den måde sammen med havene med til at mindske skadevirkningen af de alt for store udledninger fra industri, landbrug, transport og husholdninger. Yderligere opdyrkning af land vil være at gå i den forkerte retning, fordi det forskubber denne positive balance i negativ retning. Men yderligere opdyrkning af jomfruelig jord og fældning af skove er netop, hvad der er på tegnebrættet.

Det er nu, der skal handles, hvis vi skal have en fremtidssikret energiforsyning, der ikke driver rovdrift på naturresurserne – og hvor klimagevinsten ikke blot er fiktiv.

Vi bør arbejde for at reducere energiforbruget, øge energieffektiviteten og øge mængden af reelt vedvarende energikilder så som sol, vind og geotermi.
 


Yderligere læsning:

2023

Artikel i Information: Regeringen er imod nyt EU-tiltag, der skal begrænse afbrænding af biomasse  (23. marts 2023)

Debatindlæg i Altinget: Miljøbevægelsen NOAH: Ministeren må træde i karakter og stoppe den svenske skovmafia (24. februar)

2022

Pressemeddelse: International aktionsdag mod biomasse Lad ikke vores fremtid gå op i røg! (21. oktober 2022)

Nyhed i Klimamonitor: EU-Parlamentet freder biomasse som grøn energikilde – indtil videre (15. september 2022)

Nyhed i Ekstra Bladet: Kan smadre Danmarks image (12. september 2022)

Debatindlæg i Klimamonitor: Miljøorganisation: Green Power Denmark fremfører myter om biomasse (12. september 2022)

Debatindlæg i Altinget: Miljøbevægelsen Noah: Stop afbrændingen af skove til energi (9. september 2022)

Debatindlæg i Altinget: Miljøbevægelsen Noah: Danmark bør arbejde for at forhindre energiproduktion baseret på skovbiomasse (21. juni 2022)

Høringssvar: Energistyrelsens Global Afrapportering 2022 (20. maj 2022)

Pressemeddelelse: At brænde træ som erstatning for blot 10 % af de importerede russiske fossile brændstoffer vil være skæbnesvangert for skovene (18. maj 2022)

Nyhed i Ekstra Bladet: Anklage: Falsk klimaløsning (12. maj 2022)

Nyhed: Pas på de falske klimaløsninger: At følge Danmarks eksempel holder ikke 1,5℃ i live (11. maj 2022)

Nyhed: Ny rapport: Biomasseindustrien lader sandheden gå op i røg (5. april 2022)

Tegning: Adam O og NOAH
Tegning: Adam O og NOAH

2021

Nyhed: Åbent brev til Dan Jørgensen (2. dec. 2021)

Debatindlæg: Ørsteds lovprisning af deres biomasse er greenwashing (8. nov. 2021)

Nyhed: International aktionsdag (21. okt. 2021) - se video fra vores lille morgens på aktionsdagen imod afbrænding af biomasse til energi:


Debatindlæg: Sophie Hæstorp bygger sin klimaplan på et smuldrende fundament (21. sep. 2021)

Nyhed: Årets BURNING WOOD AWARD går til Ørsted! (15. sep. 2021) - fotoet herunder er fra aktionen ude for biomassebranchens lobbymøde på Hotel Scandic (foto: Ole Wagner):

Burning Wood Award. Foto: Ole Wagner


Pressemeddelelse: International protest mod biomasselobbyen, der mødes til konference i København (14. sep. 2021)

Nyhed: Kynisk EU-Kommission vil lade skovene gå op i røg (26. jul. 2021) 

Høringssvar: Hvilke energiformer skal have støtte? (25. jun. 2021)

Article (English): Biomass consumption in Denmark and the hidden emissions (21. jun. 2021)

Status april 2021: Danmark som foregangsland i omstillingen til vedvarende energi? (23. apr. 2021)

Pressemeddelelse: Advarsel til Biden Følg ikke Danmarks eksempel for grøn omstilling (21. apr. 2021) - video (af Rune Brink) og tegning (af Adam O) herunder blev brugt til at informere offentligheden om Danmarks høje forbrug af importeret biomasse til energi:


Tegning: Adam O og NOAH. Tegningen må anvendes med kreditering. Billedfil i høj opløsning til download nederst på siden.


Pressemeddelelse: International skovdag - Forestil dig en tur i skoven i 2030... (21. mar. 2021) - i anledning af International skovdag tog Institut for Evige Utopier os med en tur i fremtidens skov:


2020

Nyhed: Klimaet er ligeglad med skrivebordsøvelser (22. juli 2020)
Nyhed: Problematiske forhold på PKA’s biomasseværk (8. april 2020)
Nyhed: Stop nu for afbrænding af biomasse i fjernvarmeforsyningen! (4. marts 2020)
Nyhed: Man kan ikke certificere sig ud af et overforbrug (24. februar 2020)
Høringssvar: København er desværre ikke på vej til at blive CO2-neutral (24. februar 2020)
Åbent brev til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget: Forslag om minimalt brug af biomasse (19. februar 2020)


2019

Pressemeddelelse: Overforbrug: Vi rydder skovene ved at satse på ”grøn” vækst (29. november 2019)
Klimavalg 2019: Omstilling af energiproduktionen – hvad skal støttes? (2019)
Klimavalg 2019: Ærligt klimaregnskab for energisektoren (2019)
Klimavalg 2019: Klimavalg: Rød og blå blok - en mere eller mindre troværdig klimapolitik (3. juni 2019)


2018

Nyhed: Overforbrug af biomasse: Danmark valgte forkert – sig det højt og tydeligt! (29. november 2018)
Åbent brev til regeringen: Bioøkonomi i industriel skala udgør en risiko for klima, miljø og mennesker (8. november 2018)
Pressemeddelelse: Bioøkonomiens skyggesider: Klimakatastrofe, skovdestruktion og brud på menneskerettigheder (8. november 2018)
Nyhed: 119 organisationer: Klimavenlig bioenergi er vildfarelse (25. oktober 2018)
Nyhed: Energiforliget Klimaskadelig biomasse subsidieres frem til 2025 (15. august 2018)
Debatindlæg: Fakta-magi om biomasse til energi (Altinget, 25. maj 2018)
Pressemeddelelse: Regeringens Energiudspil: Kortsigtede tiltag i grøn indpakning (30. maj 2018)
Kommentar: Klimarådet bør tage mere ansvar og afskrive bioenergi (11. maj 2018)
Kronik: Lav definitionen på vedvarende energi om (Information, 6. april 2018)
Debatindlæg: Klimabevidste danskere lades i stikken, når forskere misinformerer (Altinget, 7. marts 2018)
Høringssvar: Verdensmålene kan ikke efterleves, når forbruget af biomasse øges (6. marts 2018)
Nyhed: Aktion mod PKA: Også bioenergi ødelægger klimaet (13. oktober 2018)


2017

Nyhed: PKA ødelægger grøn profil med investeringer i kraftvarmeværk baseret på skovrydning (2. oktober 2017)
Nyhed: International skovdag: FN kalder skovrydning CO2-neutral (21. marts 2017)


2016

Pressemeddelelse: Nyt VE-Direktiv vil øge udledningen af drivhusgasser (1. december 2016)
Nyhed: Amerikanske miljøorganisationer i oprør over dansk pensionskasse (17. november 2016)


2015

Konference: Bioenergi i krydsfeltet mellem klima, biodiversitet og postkolonialisme (14. december 2015)
Rapport: Bioenergy Out: Why bioenergy should not be included in the next EU Renewable Energy Directive (2015)


2013

Artikel: Bæredygtig biomasse: en historisk misforståelse (Modkraft, 2013)
Artikel: Biomasse: Klimaregnskab med kreativ bogføring (Modkraft, 2013)
Pressemeddelelse: FN’s første Internationale Skovdag (21. marts 2013)
Pressemeddelelse: EU lægger beslag på de fattiges landarealer (21. marts 2013)


2012

Kommentar: NOAH Energi og Klimas kommentar til energiaftalen af 22. marts 2012 
Pressemeddelelse: Bioenergi - en falsk løsning på klimaudfordringerne (18. januar 2012)


2011

Pressemeddelelse: Energi: En kortsiget energistrategi uden visioner og ambitioner (17. februar 2011)


2010

Pressemeddelelse: Alt for meget biomasse - Klimakommissionen lever ikke op til sit navn (30. oktober 2010)
Pressemeddelelse: Vattenfall på træhugst i Liberia for at nå egne klimamål (14. september 2010)
Nyhed: Biomasse er falsk varebetegnelse (14. juli 2010)
Artikel: Talgymnastik og klimaforpligtelser (Information, 21. maj 2010)


Andre materialer

Undervisningsmateriale: Mad og brændstof til Europa
Undervisningsmateriale: Masser af biomasse
Underside: Skove + Biodiversitet